Všeobecne záväzné nariadenie - platné a schválenéVZN 2023

Zverejnené

VZN 10_2023 o prípevku na OS.pdf

15.12.2023

VZN 9_2023 zrušenie VZN 7_2018 a 2_2022.pdf

15.12.2023

VZN 8_2023 zrušenie VZN 8_2019.pdf

15.12.2023

VZN 7_2023 o poplatku za emisie MZ.pdf

15.12.2023

VZN 6_2023 o elektr.komunikácii a službách.pdf

15.12.2023

VZN 5_2023 o miestnom poplatku za KO a DSO.pdf

15.12.2023

VZN 4_2023 o DZN.pdf

15.12.2023

VZN 3_2023 o miestnych daniach.pdf

15.12.2023

VZN 2_2023 zrušenie VZN 1_2021.pdf

07.11.2023

VZN_zmena a doplnenie VZN 1_2022.pdf

11.05.2023


VZN 2022Zverejnené

VZN 7_2022 O pravidlách času predaja v obchode a službách.pdf

15.12.2022

VZN 6_2022 Dodatok č_2 O financovaní MŠ a ŠZ.pdf

15.12.2022

Dodatok č_1 k VZN 5_2022 O výške príspevku v MŠ a ŠZ.pdf

15.12.2022

VZN 4_2022 O miestnom poplatku za KO a DSO.pdf

15.12.2022

VZN 3_2022 O miestnych daniach.pdf

15.12.2022

VZN_2_2022 O úhrade za základné sociálne poradenstvo.pdf

22.11.2022

VZN 1_2022 o určení príspevku v MŠ a šk.zariadení.pdf

19.07.2022


VZN 2021

Zverejenené

VZN_1_2021_Financovanie MŠ a ŠZ.pdf

23.02.2021

VZN_2_2021_Príspevok na stravovanie dôchodcov.pdf

23.02.2021

VZN 3_2021 Určenie ŠO.pdf

23.07.2021

VZN 4_2021 Miesto a čas zápisu dieťaťa do ZŠ s VJM.pdf

23.07.2021

VZN 5_2021 Zrušenie niektorých VZN.pdf

23.07.2021

Dodatok č_1 k VZN 7_2018.pdf

23.07.2021

VZN 7_2021 O určení výšky príspevku v MŠ a ŠT zriadených obcou.pdf

23.07.2021

VZN 8_2021 O určení spádovej MŠ zriadenej obcou.pdf

11.10.2021

VZN 9_2021 Elektronická komunikácia a poskytovanie elektronický.pdf

11.10.2021

Dodatok č.1 ku VZN 1_2021.pdf

13.12.2021

VZN 10_2021 DZN.pdf

13.12.2021

VZN 11_2021 O miestnom poplatku za TKO a DSO.pdf

13.12.2021

VZN 12_2021 Nakladanie s TKO a DSO.pdf

13.12.2021VZN 2020Zverejnené

VZN 4_2020_zneškodňovanie žúmp.pdf

05.08.2020

VZN 3_2020_náhradné zásobovanie vodou.pdf

05.08.2020

Návrh _VZN_2_2020_O prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci.pdf

20.05.2020

Dodatok č. 2_k VZN 4_2018.pdf

12.03.2020
VZN 2019Zverejnené

VZN 1_2019 O pravidlách predaja na trhových miestach obce a trh.pdf

04.02.2019

VZN 2_2019 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky.pdf

04.02.2019

VZN 3_2019 O pravidlách na udrživanie čistoty v obci a ochrany .pdf

17.04.2019

VZN 4_2019 O zrušení VZN 12_2011.pdf

17.04.2019

VZN 5_2019 O vodení psov ....pdf

12.06.2019

VZN 6_2019 O sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa.pdf

12.06.2019

VZN 7_2019 O zrušení VZN 8_2011.pdf

12.06.2019

VZN 8_2019 O pravidlách používania pyrotechnických výrobkov.pdf

09.08.2019

VZN 9_2019 O zrušení VZN 9_2011.pdf

02.09.2019

VZN 10_2019 O pravidlách státia a parkovania motorových vozidel.pdf

02.09.2019

VZN 11_2019 O poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťova.pdf

02.09.2019

VZN 12_2019 O nakladaní s KO na území obce.pdf

01.12.2019

VZN 13_2019 O dani z nehnuteľnosti na území obce.pdf

15.12.2019

VZN 14_2019 O miestnych daniach na území obce.pdf

15.12.2019

VZN 15_2019 O miestnom poplatku za KO a DSO.pdf

15.12.2019


VZN 2018Zverejnené

VZN 1_2018 O postupe príjímania detí do MŠ s VJM.pdf

01.03.2018

VZN 2_2018 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie PŠD.pdf

01.03.2018

VZN 3_2018 O výške mesačného prípevku na čiastočú úhradu výdavk.pdf

01.05.2018

VZN 4_2018 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa .pdf

01.05.2018

VZN 5_2018 O podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov ..pdf

01.07.2018

VZN 6_2018 O organizácii miestneho referenda v obci Štrkovec.pdf

02.09.2018

VZN 7_2018 O úhradách za sociálne služby posytované obcou.pdf

02.09.2018

VZN 8_2018 Dodatoč č_1 ku VZN č_ 4_2018.pdf

02.09.2018
VZN Zverejnené

   VZN 1_2018 O postupe príjímania detí do MŠ s VJM.pdf     

07.03.2012

VZN 15_2013 O núdzovom zásobovaní pitnou vodou ...pdf

13.12.2013

Dátum poslednej aktualizácie: 2024-06-14 08:17:31

Dátum vytvorenia: 2024-06-14 08:17:31

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Štrkovec


Obecný úrad

Štrkovec 10

980 45, Štrkovec

IČO: 00 319 139

E-mail: obecstrkovec@gmail.com

Tel.: 047/581 21 97

Web: www.strkovec-obec.sk

Kalendár