Spôsob získavania informácií


 

1. Informácie možno získať

a) osobne na Obecnom úrade Štrkovec, Štrkovec č.10 počas úradných hodín nasledovne:

pondelok 08:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30

utorok 08:00 – 12:00

streda 08:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30

štvrtok 08:00 – 12:00

piatok 08:00 – 12:00

b) poštou na adrese: Obecný úrad Štrkovec, Štrkovec č.10, 980 45 Štrkovec

c) elektronicky na : obecstrkovec@gmail.com

2. Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

a) poštou na adresu obce: Obecný úrad Štrkovec, Štrkovec č.10, 980 45  Štrkovec

b) v podateľni obecného úradu počas vyššie uvedených úradných hodín

3. Podania (žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti) v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

a) poštou na adrese: Obecný úrad Štrkovec, Štrkovec č.10, 980 45 Štrkovec

b) v podateľni obecného úradu počas vyššie uvedených úradných hodín

Obec Štrkovec postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

 

 

 


Dátum poslednej aktualizácie: 2020-02-03 07:30:32

Dátum vytvorenia: 2020-02-03 07:30:32

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Štrkovec


Obecný úrad

Štrkovec 10

980 45, Štrkovec

IČO: 00 319 139

E-mail: obecstrkovec@gmail.com

Tel.: 047/581 21 97

Web: www.strkovec-obec.sk

Kalendár